tm logo

 

تمکین: طى ١٠ روز گذشته تنها در شهر حلب، در پى حملات جنگنده های روسيه و رژيم بشار ٥٠٨ غيرنظامى شهید و ١٨٧١ تن ديگر مجروح شدند.اين آمار رسمى و ثبت شده توسط فعالان و مراكز درمانى داخل شهر است و آمار واقعى كه شامل افراد مدفون شده در زير آوار نيز مى باشد، بيش از اين است.